top of page

Kadir Gecemiz Mübarek olsun 5 Nisan 2024 Cuma

Güncelleme tarihi: 4 Nis


Ramazan'ın son gecelerinde zekat ve sadaka bağışı yapmayı unutmayın.Kadir Gecesi Program 5 Nisan 2024
20:20 Mevlid-i Şerif ve Yasin-i Şerif
20:40 Vaaz ve Okunan Hatimlerin Duası
21:10 Tesbih Namazı
21:40 Yatsı ve Teravih Namazı
Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kadir Gecesi olduğu zaman Cebrâîl (a.s.), meleklerden bir toplulukla beraber (yeryüzüne) iner de ayakta veya oturarak Allah Azze ve Celle’yi zikreden her kul için istiğfâr ederler.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ


Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar, hiçbir şeye sevinmediler.


Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da buna hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâb’ın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr...” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik, meâlindeki), âyet-i kerîmesi ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.


KADİR GECESİ’NDE KILINMASI TAVSİYE EDİLEN NAMAZ


Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte : 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2’nci rekâtte : 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.


Namazdan sonra:

• 1 defa, “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

• 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe validemize öğrettiği, “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.


Mümkünse bir de tesbîh namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

16 Nisan 2023 
Fazilet Takvimi


KADİR GECESİ’NİN BAZI HUSÛSİYETLERİ


Cenâb-ı Hak, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir: Kullarının bütün ibadet ve tâatlara rağbet etmesi için rızâsını, ibadet ve tâatlarda; büyük-küçük bütün günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda; Kur’ân-ı Kerîm’in tamamına tazîm edilmesi için İsm-i A‘zam’ı, Kur’ân-ı Kerîm’de; bütün namazların muhafaza edilmesi, hepsine ehemmiyet verilmesi için salât-ı vüstâyı beş vakit namaz içinde; günün tamamında dua edilmesi için icâbet saatini, cuma gününde; hiç kimseyi hor ve hakîr görmemek için velî kullarını, insanlar arasında; Ramazân-ı şerîfin her gecesini, ibadet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazanılması için de Kadir Gecesi’ni Ramazân-ı şerîf ayı içerisinde gizlemiştir.


Resûl-i Ekrem Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi’nin bazı alâmetlerini şöyle bildirmiştir:


O gece, gökyüzü parlak ve bulutsuz, hava latîf olur; soğuk veya sıcak olmaz. O gecenin sabahında güneş, ziyâsız (solgun) olarak doğar.


Kadir Gecesi, içerisinde Kur’ân-ı Kerîm indirilen mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan ibadet, (içinde Kadir Gecesi olmayan) bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.


Peygamber Efendimize (s.a.v.) kendisinden önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Ümmetinin ömürlerini kısa gördü de Hz. Allâh’a dua etti. Bunun üzerine Hz. Allah, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsân etti.


Kadir Gecesi’nde melekler iner; bu gecenin esrârını görmek üzere inen meleklerden yeryüzü dolup daraldığı için bu geceye darlık manasına gelen “kadr” ismi verilmiştir.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kadir Gecesi olunca Allâhü Teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâm’a emreder. Cebrâîl (a.s.), yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yeryüzüne inip sancağı Kâbe-i Muazzama’nın üzerine dikerler. Cebrâîl (a.s.) bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selam verir ve onlarla musâfaha eder, yaptıkları dualara âmîn derler. Bu, fecir vaktine kadar devam eder.”


Bu gece, sabah vaktine kadar selâmettir.

27 Nisan 2022 
Fazilet Takvimi


KUR’ÂN-I KERÎM’İN RAMAZAN AYINDA İNDİRİLMESİ


Allâhü Teâlâ, Bakara Sûresi’nin 185. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır (meâlen): “Ramazan ayı, o öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân-ı Kerîm indirildi. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun...” 


Kur’ân-ı Kerîm, yirmi üç senede tedrîcen (kısım kısım) inzal buyurulmuş olduğu hâlde, bu âyet-i kerîmede Ramazân-ı şerîf ayında inzalinin beyan buyrulması dikkate şâyândır. Bunda üç mana vardır: 

Birincisi; Birçok müfessirin rivâyetine göre Kur’ân-ı Kerîm, Ramazan ayının, mübarek Kadir Gecesi’nde dünya semasına bir kerede indirilip sonra yirmi üç senede tedrîcen yeryüzüne indirilmiştir. 


İkincisi; Kur’ân-ı Kerîm bu ayda, dünya semasından Peygamberimiz’e (s.a.v.) inzal olunmaya başladı, demektir. 


Hira mağarasında “Rabb’inin adıyla oku!” meâlindeki, Alak Sûresi’nin ilk âyet-i kerîmelerinin nüzûlü, Ramazân-ı şerîfin Kadir Gecesi’nde olmuştur. Hira mağarası, Ramazan ayının sıcaklığı, gecenin sıkıntısı, pek büyük bir ilâhî inkişafın başlangıcı olmuş ve bundan itibaren Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) büyük kadr ü kıymeti, apaçık âyetler ve mucizelerle bütün âleme ilan buyurulmuştur. Bunda: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” meâlindeki Bakara Sûresi’nin 153. âyetinin mânâsı üzere ne büyük bir müjde vardır! Bu şekilde gönül ehline, huzûr-ı ilâhîde kanlı gözyaşları döktüren nice ızdırap gecelerinin, pek büyük müjdelere, saadetlere başlangıç olduğu bir gerçektir. 


Üçüncüsü; hakkında âyet-i kerîme inzâl edilmiş bulunan Ramazân-ı şerîf ayı, demektir. Hakikaten Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübarek aydan başka bilhassa ilâhî medhe mazhar olarak ismi açıkça söylenmiş başka bir ay yoktur. 


İşte Ramazan ayı böyle mübarek bir aydır. Bunun için oruç, bu ayda farz kılınmıştır.


17 Nisan 2021 
Fazilet Takvimi296 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

ORUÇ

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page